Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.OTOCITY.VN

Tuyên bố và xác nhận hiệu lực

Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại website www.otocity.vn, người dùng chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với quy chế hoạt động của Otocity, những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.

Nếu người dùng không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, người dùng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào website www.otocity.vn.

Nếu người dùng là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định Pháp Luật, người dùng cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng cần hỗ trợ để người dùng hiểu rõ hoặc thay mặt người dùng chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này.

Nếu người dùng chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này, cũng như quy định Pháp Luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo hoăc sử dụng tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, quý vị cần hỗ trợ để người giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của Otocity mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

1. Giới thiệu

1.1. Otocity là trang web thương mại điện tử do Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại FANSIPAN xây dựng, phát triển và vận hành, hoạt động tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại FANSIPAN là người toàn quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với trang web otocity.vn theo quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.2. Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại FANSIPAN cũng là đơn vị duy nhất sở hữu toàn bộ các thông tin, dữ liệu thu nhận được mà người bán hàng, khách hàng đã cung cấp, chấp thuận cho phép thu thập bằng việc đăng tải lên trên trang web otocity.vn và/hoặc đồng ý với Chính sách bảo mật. Tất cả các tài sản thương mại, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, các tệp tin và dữ liệu điện tử, …do Otocity tạo ra, nhận được thông qua sự cho phép của các bên liên quan,…đều thuộc quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt của Otocity.

1.3. Chỉ có Otocity và các bên cấp li-xăng cho Otocity mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với phần mềm và/hoặc ứng dụng và theo nghĩa rộng hơn là dịch vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến dịch vụ. Điều khoản dịch vụ này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho người bán hàng/đối tác bán hàng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng, hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Otocity và/hoặc các bên cấp li-xăng cho Otocity. Tên công ty, logo, dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng là các nhãn hiệu của Otocity và người bán /đối tác bán hàng không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

1.4. Người bán /Đối tác bán hàng/ Cửa hàng đối tác đồng ý chỉ định Otocity cung cấp dịch vụ website thương mại điện tử để thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán hàng hóa của mình và đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung thỏa thuận giữa các Bên. Otocity cung cấp dịch vụ cho người bán hàng/đối tác bán hàng/Đối tác bán hàng phù hợp với các nội dung thỏa thuận giữa các Bên và quy định của pháp luật Việt Nam.

1.5. Người bán trên trang web www.otocity.vn hiểu rõ và biết mình cần phải tuân thủ các nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và hợp đồng, cam kết đối với Người bán, trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa của mình khi hoạt động trên trang web www.otocity.vn.

2. Định nghĩa và giải thích thuật ngữ

Trong hoàn cảnh và ngữ cảnh của Điều khoản dịch vụ này, các từ ngữ và thuật ngữ được sử dụng được hiểu với ý nghĩa như sau:

2.1. “Otocity” là thương hiệu của Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI FANSIPAN, là chủ sở hữu của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại địa chỉ www.Otocity.vn và ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Otocity.

2.2. “Dịch vụ” là các dịch vụ được cung cấp bởi Otocity trên trang web www.otocity.vn.

2.3. “Người dùng” là tất cả những người truy cập vào website www.otocity.vn, có đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký tài khoản để giao dịch trên website otocity.vn.

2.4. “Thành viên” là người dùng đã đăng ký tài khoản trên website otocity.vn.

3. Quyền riêng tư

3.1. Otocity coi trọng việc bảo mật thông tin của người dùng. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Otocity cung cấp Chính sách bảo mật tại website otocity.vn để quy định chi tiết các hoạt động bảo mật của Otocity. Người dùng tham khảo Chính sách bảo mật để biết cách thức Otocity thu thập và sử dụng thông tin.

3.2. Điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin trên website otocity.vn, Thành viên:

i. Cho phép Otocity thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân và thông tin như được quy định trong Chính sách bảo mật;

ii. Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin sẽ thuộc sở hữu chung của Thành viên và Otocity.

iii. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các thông tin thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin người dùng của mình.

3.3. Trường hợp, Thành viên nhận được dữ liệu cá nhân của Thành viên khác thông qua việc sử dụng dịch vụ (“Bên nhận thông tin”) đồng ý và cam kết rằng:

i. Tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó.

ii. Cho phép Thành viên là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên nhận thông tin thu thập được (“Bên tiết lộ thông tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên nhận thông tin; và

iii. Cho phép Bên tiết lộ thông tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên nhận thông tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

4. Giới hạn trách nhiệm

4.1. Otocity trao cho Thành viên quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ này và Quy chế hoạt động của Otocity.

4.2. Trang web Otocity được cung cấp như sẵn có và không có bất kỳ sự đảm bảo, khiếu nại hoặc khẳng định nào từ Otocity về bất kỳ nội dung nào được hiển thị công khai hoặc ngụ ý hoặc bắt buộc đối với dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đảm bảo về chất lượng, việc mua bán, việc thực hiện giao dịch, không vi phạm, hay việc sử dụng sản phẩm sau mua, trách nhiệm bảo hành hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

a. Otocity không đảm bảo chắc chắn rằng dịch vụ, website otocity.vn hoặc các tính năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, hoàn thiện, không bị lỗi, các lỗi phát sinh (nếu có) sẽ được khắc phục hoặc máy chủ và/hoặc website otocity.vn có những chức năng an toàn tuyệt đối với các loại virus, trojan, trap door hoặc bất kỳ mã, lệnh, chương trình máy tính nào có hại khác.

b. Mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của website otocity.vn sẽ thuộc về Thành viên theo quy định của pháp luật.

c. Trường hợp, Otocity có lỗi do bất cẩn thì gây thiệt hại cho Thành viên và giới hạn tối đa của khoản bồi thường mà Otocity phải chịu không quá 5.000.000VNĐ.

d. Trong mọi trường hợp, Otocity không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan tới hợp đồng mua bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm, lỗi của sản phẩm, trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các trách nhiệm pháp lý khác về hàng hóa được giao dịch trên website otocity.vn. Không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào cho Thành viên về việc thất thu lợi nhuận, uy tín hoặc các mất mát về dữ liệu, tài sản kinh doanh và cũng không có các nghĩa vụ phải ngăn chặn các thiệt hại của người bán không phải lỗi của Otocity gây ra.

e. Miễn trừ mọi trách nhiệm của Otocity khi công ty bị phá sản, bị đóng cửa hay tạm ngừng dịch vụ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi xảy ra các sự cố kỹ thuật không mong muốn, nằm ngoài khả năng của đội ngũ kỹ thuật viên của Otocity.

4.3. Otocity cho phép kết nối từ website của Thành viên đến website www.otocity.vn, với điều kiện website của Thành viên không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Otocity. Thành viên thừa nhận rằng Otocity có toàn quyền ngừng cung cấp dịch vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4.4. Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Otocity tới Thành viên đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản dịch vụ này. Otocity bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một cách rõ ràng bởi Otocity theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ dịch vụ, đều được cấp phép cho người dùng bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Otocity.

5. Tài khoản

5.1. Đăng ký tài khoản trên website otocity.vn và ứng dụng Otocity

a. Người dùng phải đăng ký tài khoản duy nhất trên website otocity.vn để trở thành thành viên. Không thành viên nào được mở nhiều hơn một tài khoản trên website otocity.vn dưới bất kỳ hình thức nào.

b. Giấy tờ và thông tin mà Thành viên cung cấp phải đảm bảo tính hợp pháp, trung thực, chính xác và đầy đủ:

i. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc

ii. Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đối với cá nhân;

iii. Họ và tên, Số điện thoại và email liên hệ.

c. Thành viên phải: giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập; đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi thoát khỏi trang web Otocity, và thông báo ngay lập tức với Otocity nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của mình.

d. Thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên đăng nhập và tài khoản của mình.  Otocity không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ quy định tại đây.

e. Thành viên xác nhận và đồng ý rằng, Otocity có toàn quyền xóa tài khoản vĩnh viễn và tên đăng nhập, gỡ bỏ hoặc hủy bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và tên đăng nhập của người bán hàng ngay lập tức với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Thành viên hay bên thứ ba nào khác. Otocity thực hiện các hành động này khi:

i. Tài khoản và tên đăng nhập không hoạt động trong thời gian dài.

ii. Thành viên vi phạm điều khoản hoặc các chính sách, quy định của Otocity.

iii. Thành viên có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng.

iv. Hàng hóa là tài sản bất hợp pháp do phạm tội mà có hoặc tài sản có được từ việc tiêu thụ tài sản phi pháp.

v. Thành viên có hành vi gây hại tới những Thành viên khác, khách hàng, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Otocity.

vi. Các trường hợp khác mà Otocity thấy rằng có thể ảnh hưởng hoặc có khả năng gây thiệt hại cho Otocity, lợi ích của khách hàng, nhà nước và trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo.

f. Thành viên có thể sửa đổi thông tin tài khoản, thay đổi thông tin về người đại diện của mình hoặc các thông tin khác (tên, địa chỉ giao dịch), yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Otocity bằng email hoặc văn bản theo thông tin tại phần liên hệ được công bố trên website Otocity. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Thành viên vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành, trách nhiệm khác (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa).

5.2. Người dùng đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản trên website Otocity theo quy định tại Chính sách hoạt động của website Otocity.

5.3. Thành viên có thể sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Otocity cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Otocity không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp, Thành viên sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Otocity cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các Điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các Chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi Thành viên sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những Điều khoản dịch vụ này khác với Điều khoản dịch vụ và/hoặc Chính sách bảo mật của Otocity.

5.4. Thành viên sử dụng dịch vụ và/hoặc mở tài khoản tại trang web Otocity chấp nhận Điều khoản dịch vụ này, Quy chế hoạt động của website Otocity, Chính sách khác do Otocity ban hành trong quá trình vận hành hoạt động của website Otocity.

6. Điều khoản sử dụng

6.1. Người dùng có quyền được phép sử dụng website Otocity và dịch vụ cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản dịch vụ này, quy chế hoạt động của website Otocity hoặc các Chính sách khác do Otocity ban hành và công bố trên website www.Otocity.vn. Trong trường hợp đó, Otocity có thể chấm dứt việc sử dụng của Thành viên bằng hoặc không cần thông báo.

6.2. Thành viên không được phép:

a. Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác.

b. Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc của Otocity.

c. Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

d. Sử dụng dịch vụ hoặc đăng tải nội dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.

e. Sử dụng dịch vụ hoặc đăng tải nội dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn.

f. Mở và vận hành nhiều tài khoản khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều khoản dịch vụ này.

g. Truy cập trang web Otocity, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Otocity, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

i. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Otocity.

j. Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Otocity áp dụng đối với các dịch vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Otocity.

k. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản của Thành viên khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào.

l. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ nội dung nào mà Thành viên không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật).

m. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào.

n. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác.

o. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính.

p. Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Thành viên khác có thể đối với dịch vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Thành viên khác.

q. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với dịch vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của Thành viên khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với website Otocity.

r. Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải máy chủ hoặc hệ thống.

s. Sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của Chính Phủ một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.

t. Sử dụng dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

u. Sử dụng dịch vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác.

v. Xâm phạm các quyền của Otocity, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.

w. Sử dụng dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Thành viên khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

x. Sử dụng dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung mà mình tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên trang web Otocity. Trong quá trình sử dụng dịch vụ trang web Otocity, Thành viên có thể gặp phải những nội dung mà mình cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong bất cứ trường hợp nào, Otocity sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên trang web Otocity.

6.4. Thành viên thừa nhận rằng, Otocity có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ nội dung có sẵn trên web Otocity, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào Thành viên đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Otocity có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào:

i. vi phạm Điều khoản dịch vụ và Quy chế hoạt động;

ii. do Otocity nhận được khiếu nại từ Thành viên khác;

iii. do Otocity nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc

iv. những nguyên nhân khác

Otocity có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, hiển thị thông tin liên lạc…) nhằm bảo vệ Otocity hoặc Thành viên của Otocity, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ này. Thành viên đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ nội dung nào về tính chính xác, đầy đủ, hữu ích.

6.5. Thành viên thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Otocity có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin tài khoản của Thành viên trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Otocity hoặc theo quan điểm của Otocity thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:

i. Tuân thủ các thủ tục pháp luật.

ii. Thực thi Điều khoản dịch vụ này, Quy chế hoạt động, các Chính sách của Otocity ban hành.

iii. Phản hồi các khiếu nại của bên thứ ba.

iv. Phản hồi các yêu cầu của Thành viên liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc

v. Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Otocity, Thành viên và/hoặc cộng đồng.

7. Chế tài đối với hành vi vi phạm

7.1. Otocity có quyền áp dụng một hoặc đồng thời nhiều chế tài đối với hành vi vi phạm của Thành viên trên Otocity:

i. Giới hạn quyền sử dụng tài khoản;

ii. Đình chỉ và chấm dứt tài khoản;

iii. Tố các các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản của Thành viên;

iv. Yêu cầu khởi tố hình sự đối với các hành vi phạm tội;

v. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

vi. Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Quy chế hoạt động web Otocity, hoặc các Chính sách được công bố trên web Otocity;

7.2. Nếu phát hiện Thành viên trên web Otocity có hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, Người dùng vui lòng liên hệ Otocity theo thông tin hỗ trợ được công bố trên web Otocity.

8. Tính độc lập và tiếp nhận thông tin vi phạm quyền

8.1. Thành viên là các cá nhân/đối tác/ tổ chức/doanh nghiệp trên trang web Otocity độc lập hoàn toàn với Otocity. Giữa Thành viên và Otocity không có quan hệ đại lý bán hàng hay thể hiện Otocity là đại diện của Thành viên.

8.2. Nếu bất kỳ chủ sở hữu tài sản hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu cho rằng các quyền tài sản/quyền sở hữu của mình bị xâm phạm, vui lòng thông báo bằng văn bản tới Otocity và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu liên quan để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại.

9. Khiếu nại, tranh chấp và luật áp dụng

Các tranh chấp, khiếu nại (nếu có) giữa Otocity và Thành viên sẽ được giải quyết trước tiên thông qua việc thương lượng, thảo luận giữa hai bên. Trong vòng 60, nếu các bên không thương lượng đạt kết quả, mỗi bên có quyền khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền.

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này chống lại hoặc liên quan đến Otocity sẽ được giải quyết bằng Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

10. Bồi thường và phạt

Thành viên đồng ý và xác nhận bảo vệ, không gây hại và bồi thường toàn bộ các khoản thiệt hại phát sinh cho Otocity liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ người được bồi thường nào gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

i. Vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây.

ii. Vi phạm đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào hoặc

iii. Bất kỳ vi phạm hoặc hành vi xâm phạm nào đối với Thành viên khác.

iv. Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch mà thành viên thực hiện (gồm cả các giao dịch được tài trợ vốn bởi đối tác của Otocity) trên trang web Otocity.

11. Loại trừ, miễn trách nhiệm

11.1. Otocity không đảm bảo chắc chắn rằng dịch vụ, trang web Otocity hoặc các tính năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, hoàn thiện, không bị lỗi, các lỗi phát sinh (nếu có) sẽ được khắc phục hoặc máy chủ và/hoặc trang web Otocity có những chức năng an toàn tuyệt đối đối với các loại virus, trojan, trap door hoặc bất kỳ mã, lệnh, chương trình máy tính nào có hại khác.

11.2. Mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của trang web Otocity sẽ thuộc về Thành viên theo quy định của pháp luật.

11.3. Otocity không kiểm soát, đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với:

i. Quyền sở hữu hoặc quyền định đoạt hợp pháp đối với hàng hóa của Người bán hàng trên trang web Otocity.

ii. Chất lượng hàng hóa của Người bán.

iii. Thỏa thuận giữa Người bán và Người mua về việc mua bán hàng hóa, thanh toán, bảo hành và sử dụng sản phẩm.

iv. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa Người bán và Người mua về hợp đồng giữa hai bên hay về quyền sở hữu đối với hàng hóa. Mọi tranh chấp giữa Người bán và Người mua được hai bên tự thương lượng và giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

v. Sự an toàn thân thể, các tổn thất, thiệt hại của Thành viên do bất kỳ hành vi cố ý hay vô ý gây nhầm lẫn, lừa dối, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật của bên nào.

11.5. Trường hợp, Otocity có lỗi do bất cẩn thì gây thiệt hại cho Thành viên thì giới hạn tối đa của khoản bồi thường mà Otocity phải chịu đối với Thành viên không quá 5.000.000VNĐ.

11.6. Trong mọi trường hợp, Otocity không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan tới hợp đồng mua bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm, lỗi của sản phẩm, trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các trách nhiệm pháp lý khác về hàng hóa được giao dịch trên trang web Otocity. Không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào cho người bán hàng về việc thất thu lợi nhuận, uy tín hoặc các mất mát về dữ liệu, tài sản kinh doanh và cũng không có các nghĩa vụ phải ngăn chặn các thiệt hại của người bán không phải lỗi của Otocity gây ra.

11.7. Miễn trừ mọi trách nhiệm của Otocity khi công ty bị phá sản, bị đóng cửa hay tạm ngừng dịch vụ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi xảy ra các sự cố kỹ thuật không mong muốn, nằm ngoài khả năng của đội ngũ kỹ thuật viên của Otocity.

12. Liên kết trang điện tử/dịch vụ của bên thứ ba

Các đường dẫn của bên thứ ba có trên trang web Otocity sẽ khiến Người dùng thoát khỏi website www.otocity.vn. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Otocity dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Người dùng phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này.

Người dùng có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong khi sử dụng trang web Otocity. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người dùng và bên thứ ba có liên quan.

Otocity cung cấp dịch vụ cho Thành viên theo Điều khoản dịch vụ này. Thành viên ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua trang web Otocity có thể yêu cầu Thành viên đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Thành viên và các bên thứ ba đó.

Otocity không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Thành viên với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Otocity.

13. Thông báo và liên hệ

13.1. Thông tin liên hệ của Otocity:

Công Ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Fansipan.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 9999 1399

Email: info@otocity.vn

Mọi thông tin phản hồi, khiếu nại, người bán hàng liên lạc theo một hoặc cả hai phương thức phía trên. Người bán hàng liên hệ bằng thông tin số điện thoại và email đã đăng ký với Otocity. Mọi thông tin phản hồi đến từ các nguồn khác nêu trên không được coi là khiếu nại, phản hồi và Otocity có quyền từ chối phản hồi.

13.2. Các thông tin, thông báo…được gửi thông qua môi trường điện tử email, điện thoại được xem là đến với người nhận ngay khi gửi. Các phương thức gửi thư có bảo đảm được coi là đến tay người nhận sau 02 ngày kể từ ngày gửi.

14. Khẳng định và đảm bảo của thành viên

Thành viên khẳng định và đảm bảo rằng:

i. Thành viên có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều khoản dịch vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và

ii. Thành viên chỉ sử dụng dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

iii. Không thực hiện hoặc lợi dụng trang web Otocity để thực hiện những hành vi lừa gạt, lừa đảo, gây nhầm lẫn hoặc chiếm đoạt tiền, tài sản, gây tổn hại kinh tế, xâm phạm danh dự nhân phẩm, uy tín…cho người khác.

15. Tính riêng lẻ

15.1. Nếu bất kì nội dung nào trong Điều khoản dịch vụ này bị tuyên bố vô hiệu, bị bãi bỏ, sửa đổi, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật.

15.2. Thành viên thống nhất rằng, trường hợp có sự thay đổi về các điều khoản và điều kiện do Otocity ban hành, các chính sách khác được tham chiếu…, Thành viên cam kết tuân thủ các sự thay đổi, điều chỉnh, bãi bỏ đó.

16. Quy định chung

16.1. Otocity bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao hoặc thỏa thuận tại đây.

16.2. Otocity có quyền chỉnh sửa các nội dung quy định trong Điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung được chỉnh sửa lên trang web Otocity. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ của Otocity sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ là bằng chứng chứng minh Thành viên đồng ý vô điều kiện các nội dung được chỉnh sửa.

16.3. Thành viên không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản dịch vụ này (ngoại trừ việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thừa kế, hoặc các nghĩa vụ cho các thành viên, cổ đông khi người bán hàng bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật).

16.4. Không một quy định nào tại Điều khoản dịch vụ này thể hiện hoặc nhắm đến hình thành quan hệ liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người bán và Otocity.

16.5. Các điều khoản được quy định tại đây và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với dịch vụ của Otocity và trang web Otocity và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.

16.6. Việc Thành viên bấm nút, đường dẫn hoặc đăng ký qua facebook, google… Thành viên xác nhận đã đọc và đồng ý với tất các các điều khoản và điều kiện hợp đồng được công bố trên website Otocity, cũng như bất kỳ nội dung nào được chỉnh sửa sau này, khi Thành viên đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ trang web Otocity. Thành viên hiểu và xác nhận rằng, các hành vi đó của Thành viên trên môi trường internet tạo lập một chữ ký điện tử của khách hàng có giá trị và hiệu lực như chữ ký do khách hàng ký bằng tay.